Zásady ochrany osobních údajů

1. Zásady zpracování osobních údajů

Společnost KONDELA s.r.o. se sídlem Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO 36 409 154 (dále jen „správce“) má v souladu s nařízením 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“) vypracována bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně aktualizována. Definují rozsah a způsob bezpečnostních opatření nezbytných k eliminaci a minimalizaci hrozeb a rizik působících na informační systém s cílem zajistit:
    • dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení s využitím nejmodernějších informačních technologií,
    • chránit osobní údaje před ztrátou, poškozením, krádeží, úpravou, zničením a zachovávat jejich důvěrnost,
    • identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.
Kontaktní osoba (Data protection Officer): [email protected]  

2. Zásady ochrany osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu se zásadami uchovávání údajů a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které jsou správcem pověřeny zpracováním osobních údajů a které zpracovávají osobní údaje na základě jeho pokynů. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu se zásadami uchovávání údajů správce. Osobní údaje uložené na záložních úložištích slouží k prevenci bezpečnostních incidentů, které by mohly vzniknout zejména narušením bezpečnosti nebo poškozením integrity zpracovávaných údajů. 

3. Definice

        3.1. „osobní údaje“ jsou jakákoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("dotyčná osoba"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 
        3.2. „zpracování“ je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení, a to automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky; 
        3.3. „omezení zpracování“ znamená identifikaci uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
        3.4 „profilování“ je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů dotyčné fyzické osoby týkajících se pracovního výkonu, finanční situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu;
        3.5. „informační systém“ je jakýkoli organizovaný soubor osobních údajů, který je přístupný podle stanovených kritérií, ať už je systém centralizovaný, decentralizovaný nebo distribuovaný na funkčním či geografickém základě;
        3.6. „správce“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny v právu Unie nebo v právu členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena v právu Unie nebo v právu členského státu;
        3.7. „zprostředkovatel“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;
        3.8. „třetí strana“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než dotyčná osoba, správce, zpracovatel a osoby, které jsou pověřeny zpracováním osobních údajů na základě přímého pověření od správce nebo zpracovatele;
        3.9. „souhlas dotyčné osoby“ se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotyčné osoby, kterým subjekt údajů souhlasí prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají;
        3.10. „narušení bezpečnosti údajů“ znamená porušení zabezpečení, které má za následek náhodné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu, neoprávněné zveřejnění nebo neoprávněný přístup k přenášeným, uloženým nebo jinak zpracovávaným osobním údajům;
        3.11. „irelevantní a odůvodněná námitka“ je námitka proti návrhu rozhodnutí, zda došlo k porušení právních předpisů. 
porušení tohoto nařízení nebo zda je zamýšlené opatření ve vztahu ke správci nebo zpracovateli v souladu s tímto nařízením, což musí jasně prokázat závažnost rizik, která návrh rozhodnutí představuje, pokud jde o základní práva a svobody dotyčných osob a případně volný pohyb osobních údajů v Unii.

4. Účely zpracování osobních údajů

Účel Newsletter
Právní základ čl. 6 ods. 1 písm. a) nařízení
Seznam osobních údajů - e-mail
Popis Pokud si přejete, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru, který je umístěn na našich webových stránkách. www.kondela.cz. Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem zasílání newsletteru na vámi zadanou e-mailovou adresu. Přihlášením k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů na . Osobní údaje jsou zpracovávány ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení. Vaše
e-mailová adresa bude zpracovávána, dokud se z odběru neodhlásíte. Z odběru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz „zrušit odběr“, který je uveden v každém newsletteru, který od nás obdržíte. Po odhlášení odběru od nás již nebudete dostávat žádné zprávy o newsletteru. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mailová adresa.
Kategorie dotyčných osob zákazník a potenciální zákazník
Kategorie příjemců Vaše osobní údaje související s marketingem mohou být poskytnuty našim partnerům, kteří pro správce provádějí dílčí činnosti zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumů spokojenosti.
 
Zprostředkovatelé Bloomreach SK s.r.o., Staroměstská 3, Bratislava 811 03
Doba uchovávání osobní údaje se uchovávají po dobu 1 roku od udělení souhlasu.
Přeshraniční transfer nedochází k transferu osobních údajů do třetí země.

 

5. Práva dotyčné osoby

        5.1. Právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese pověřené osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v našem sídle. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme o vás na základě tohoto souhlasu zpracovávali. 
        5.2. Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás uchováváme. 
k dispozici, stejně jako informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o tyto informace požádali elektronickou cestou, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné. 
        5.3. Právo na opravu - podnikneme přiměřené kroky k zajištění přesnosti, úplnosti 
a aktuálnosti informací, které o vás máme. Pokud se domníváte, že námi uchovávané informace jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé, neváhejte nás požádat o jejich změnu, aktualizaci nebo doplnění.
        5.4. Právo na výmaz (být zapomenut) - máte právo nás požádat o výmaz svých osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro splnění původního účelu zpracování. Vaše právo však musí být posouzeno s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Můžeme mít například určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vyhovět vaší žádosti.
        5.5. Právo na omezení zpracování - Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje přestali používat. Například pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo pokud se domníváte, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat.
        5.6. Právo na přenositelnost údajů - Za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme od vás získali na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.
        5.7. Právo vznést námitku - Máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů. Pokud nemáme závažný oprávněný důvod pro zpracování a vy vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, kontaktujte nás.
Pokud chcete vznést námitku proti způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adrese: [email protected] nebo písemně na adrese: 
KONDELA s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín
Naše pověřená osoba vaši námitku prošetří a bude s vámi spolupracovat na vyřešení této záležitosti.
Pokud se domníváte, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonní číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.
Revidováno dne 9.2.2022

Naše benefity

95 % zboží skladem

95 % zboží skladem

Zjistit více
Doprava nad 12 000 Kč zdarma

Doprava nad 12 000 Kč zdarma

Vrácení zboží do 60 dnů

Vrácení zboží do 60 dnů

100% záruka vrácení peněz

100% záruka vrácení peněz

 • Jazyk
 • Počet produktú, které na vás čekají v komparátoru: Porovnat

  Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies